Tyto stránky použivájí cookies

Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.

Nastavení

Ochrana osobních údajů

           

Společnost VERTONE, s.r.o., se sídlem Podhorská 240/168, Jablonec nad Nisou, 466 02, IČO: 09568719, DIČ: CZ09568719, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 45968 , jako správce osobních údajů (dále jen společnost), informuje uživatele těchto svých webových stránek o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, jež vycházejí z následujících skutečností a přístupů:

1. tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme,


2. v případě, že kontaktujete naší společnosti prostřednictvím webových stránek společnosti, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména tyto údaje - jméno a příjmení, firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, přičemž zpracovány mohou být pouze ty osobní údaje, které nám budou výslovně sděleny,


3. veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a proto jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování,


4. takto poskytnuté osobní údaje společnost využije k tomu, abychom mohli reagovat na požadavky zájemců (návštěvníků webových stránek), navázat kontakt a poskytnout požadované informace, nebo pro splnění smlouvy, o jejíž uzavření má subjekt údajů zájem, je smluvní stranou či jedná v jejím zájmu,


5. poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadavky, nebo pro uzavření smlouvy jsou smluvním požadavkem ze strany společnosti, a jejich neposkytnutí bude/může znamenat, že společnost nebude na dotazy reagovat či nedojde k uzavření smlouvy,


6. poskytnuté údaje (jméno, příjmení a e-mailovou adresu) může společnost využít k zaslání obchodních sdělení obsahujících informace o našich službách a produktech, které nabízíme, a které s ohledem na již uzavřené smlouvy či vznesené požadavky vás mohou zajímat. Toto zpracování, resp. zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odmítnout, což nemá /nebude mít vliv na jiné smluvní vztahy, či na naše povinnosti z těchto smluvních vztahů. K tomu stačí zaslat žádost (e-mail) na kontakt, ze kterého bylo obchodní sdělení zasláno, případně na kontakt společnosti uvedený na webových stránkách,


7. osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost a budou využity pouze v rámci naší společnosti v souvislosti s jejím podnikatelským zaměřením, a to po nezbytnou dobu pro realizaci smluvních vztahů či plnění povinností podle platných právních předpisů (daně, účetnictví apod.).


8. osoby, jejichž osobní údaje jsou takto zpracovávány, mají široká oprávnění ve vztahu k naší společnosti, která spočívají zejména v právu a) na přístup k osobním údajům (zejména požádat o potvrzení o rozsahu, účelu a době jejich zpracování a zpřístupnění, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí lze požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů), b) na opravu (lze požádat o opravu či doplnění údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné), c) na výmaz (pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, či zpracování je protiprávní či byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování), nebo to ukládá zákonná povinnost, d) na omezení zpracování údajů (do doby vyřešení případných sporných nároků) e) vznést námitku proti zpracování, námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu vždy znamená, že nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, f) podat stížnost na zpracování osobních údajů.  
 Všechna shora uvedená práva lze uplatnit na kontaktní adrese společnosti (Kontakty). Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


9. v případě, že subjekt údajů bude požadovat jakékoliv vysvětlení ke shora uvedeným skutečnostem či přístupům, může se na společnost obrátit na shora uvedenou kontaktní adresu společnosti.